Dark passage

Photobashing piece I made for Smirnov School online class.

Rostyslav zagornov 1jxfrhujk2m