Rise of Fett the Predator

Ok, I know I am mediocre illustrator. So, my entry to StarWars Challenge

Rostyslav zagornov 101ae87b1453891440 4366622 medium